پیشرفت فیزیکی فاز یک: 95% فاز دو: 0%


عنوان فرصت دسته بندی ها مکان مساحت کاربری مصوب کاربری پیشنهادی
تکمیل پروژه کد 5012 منطقه پنج , پروژه تجاری خدماتی , بلوار شهید بهشتی، جنب کنار گذر شرقی مساحت زمین: 2036/5 مترمربع مساحت اعیان: 1870 متر مربع تجاری تجاری

هم اکنون درخواست خود را برای سرمایه گذاری در این فرصت را برای ما ارسال کنید :

به عنوان شخص حقیقی به عنوان شخص حقوقی