سامانه سرمایه گذاری شهرداری ارومیه

ملک از مالک

فرم مشخصات درخواست کننده جهت ساخت از شهرداریتهیه و تنظیم: سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ارومیه - تلفن: 33475914-044 فکس: 33477881-044 - آدرس: ارومیه ، بلوار شهید رجائی ، طبقه فوقانی شهرداری منطقه3 - آدرس سایت: fava.urmia.ir پست الکترونیکی: fava@urmia.ir